Leveringsvoorwaarden | Mooistefotoboek.nl

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

Home

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Telstar Media BV in relatie tot haar producten aangeboden op de website www.mooistefotoboek.nl of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Algemene informatie

Telstar Media BV is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 27170803.

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@mooistefotoboek.nl

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1. Alle aanbiedingen op www.mooistefotoboek.nl zijn vrijblijvend en Telstar Media BV behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3. Betaling kan gebeuren op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.

4. Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Telstar Media BV en zodra uw betaling per bank of giro op de daartoe aangegeven rekening van Telstar Media BV definitief is bijgeschreven.

5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Telstar Media BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Telstar Media BV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

2. Intellectuele eigendomsrechten

1. Invers BV te 's Gravenhage heeft de software, documentatie en dienst ontwikkeld en voor bepaalde tijd in licentie gegeven aan fotoboeken.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, zijn en blijven onverminderd eigendom van Invers BV. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

1. Telstar Media BV is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de via deze website aangeboden software.

2. Telstar Media BV is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet tijdig overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Telstar Media BV

3. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Telstar Media BV verstrekken van het juiste emailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma's als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten kunnen worden ontvangen.

4. Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Telstar Media BV en zodra uw betaling per bank of giro op de daartoe aangegeven rekening van Telstar Media BV definitief is bijgeschreven.

4. Overmacht

1. Telstar Media BV kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Telstar Media BV verplicht is tot schadevergoeding. Telstar Media BV dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Telstar Media BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

5. Kwaliteit van geleverde producten

1. Tussen het door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Telstar Media BV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. Telstar Media BV wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.

2. Telstar Media BV garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor enig specifiek doeleind.

3. Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan.

4. Telstar Media BV geeft geen garantie op geleverde eindproducten. Bent u ontevreden over een door ons geleverd product? Neemt u dan contact op onze via de helpdesk. Zij zullen u verder helpen.

6. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten

1. De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij Telstar Media BV. Telstar Media BV gaat er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet. Dit houdt ook in dat de verantwoordelijkheid voor foto's van mindere kwaliteit en eventuele taalfouten in de tekst bij de klant ligt. 

2. www.mooistefotoboek.nl behoudt zich het recht voor om toegang voor Gebruikers te blokkeren en/of diensten van Telstar Personal Printing aan Gebruikers te onthouden en/of (beeld)materiaal en/of gegevens uit de database te verwijderen indien:

a.                   De Gebruiker in strijd handelt met de wet, in het bijzonder door het verspreiden van (kinder)pornografisch Materiaal en/of proproganda en/of ander racistisch Materiaal;

b.                   De Gebruiker handelingen verricht die anderszins in strijd met de wet of onrechtmatig zijn, daaronder begrepen het verrichten van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden;

c.                   De Gebruiker handelingen verricht die in strijd komen met rechten van derden of die een inbreuk maken op de rechten van derden.

3. Indien mooistefotoboek.nl besluit de Gebruiker de toegang te ontzeggen, en/of de Gebruiker uit te sluiten van de diensten die worden aangeboden door mooistefotoboek.nl, is mooistefotoboek.nl geenszins aansprakelijk voor eventueel geleden verlies en/of schade.

7. Aansprakelijkheid voor bestanden

1. Telstar Media BV is niet aansprakelijk voor het bewaren van geleverde bestanden.

8. Diversen

1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Telstar Media BV vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

2. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.